• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
  ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
  «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  122390099000
   ------*------
            Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική γενική συνέλευση την 21η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20η στα γραφεία της εταιρείας στα Ιωάννινα, οδός Χρηστοβασίλη αριθμ. 13α, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  Read more...

Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/maiandrostexniki/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  122390099000
 ------*------
          Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική γενική συνέλευση την 21η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20η στα γραφεία της εταιρείας στα Ιωάννινα, οδός Χρηστοβασίλη αριθμ. 13α, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάγνωση  της  έκθεσης  του  διοικητικού  συμβουλίου επί των  οικονομικών  καταστάσεων της  διαχειριστικής χρήσης 2012.    

                                                                  
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2012 καθώς και της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου.

 
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2012.


4. Εκλογή ελεγκτών,  τακτικών  και  αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.


5.  Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2012 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2013 σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.


         Σε   περίπτωση   μη   επίτευξης   της   απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 28η  Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή,  στα γραφεία της εταιρείας στα Ιωάννινα, οδός Χρηστοβασίλη αριθμ. 13α.


          Στη γενική συνέλευση έχουν δικαίωμα να παραστούν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη γενική συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει  η γενική συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν γενικά με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

 


Ιωάννινα  29 Μαρτίου 2013


Το Διοικητικό Συμβούλιο